• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
Social
เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นองค์กรเอกชนด้านการศึกษาแนวใหม่ จัดบริการทางการศึกษาครบวงจรแนะแนวการศึกษาทุกระดับ ติวสอบ อบรมสัมนาทางวิชาการ เวิร์กชอป แล็บปฏิบัติการเฉพาะทาง ค่ายเพื่อการศึกษา มหกรรมทางวิชาการระดับประเทศ หนึ่งเดียวด้านการบริการทางวิชาการที่เป็นเลิศอับดับ 1 ของไทย ที่มีผู้เข้าร่วมมาก ที่สุดในประเทศ
 
องค์กรของเราได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยคุณจิรวิวัฒน์ ดำนุ่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง สถาบันทางวิชาการ เจ พลัส ติวเตอร์ ได้จัดโครงการในรูปแบบของกิจกรรมติวทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับชั้นประถม ศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานทางการเรียน เตรียมสอบเข้าสู่ระดับชั้นต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวาง จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมไปสู่การจัดมหกรรมติวทางวิชาการระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับการตอบรับ อย่างดีเยี่ยมจากนักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรในส่วนของภาครัฐ และเอกชน

ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเสริมความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นผู้ดูแลโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่1 และโครงการบ่มเพาะนักเรียนระดับชั้น ม.6 เพื่อมุ่งหวังให้เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งโครงการต่างๆ อีกมากมายที่ได้รับความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

ต่อมาได้มีการริเริ่มและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมามากมาย อาทิ โครงการเพชรนครินทร์ ซึ่งเป็นค่ายแนะแนวทาง วิชาการในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการจำลองสนามสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยในครั้งนั้นมีนักเรียนจากทั่วภาคใต้ให้ ความสนใจเข้าร่วมกว่า 6,500 คน ซึ่งถือเป็นมหกรรมที่ใหญ่ในภูมิภาค และที่สุดในประเทศ ณ ขณะนั้น

ปี พ.ศ.2558 ทางสถาบันได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชน เป็นผู้ให้บริการทางวิชาการในรูปแบบค่ายสัมนา ปฏิบัติการ วิชาชีพเฉพาะทางในสายอาชีพต่างๆ สำหรับนักเรียน และมหกรรมทางวิชาการระดับประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับ อย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนและผู้ปกครองในทุกภูมิภาค จนได้มีการขยายการจัดกิจกรรมไปทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ปัจจุบัน บริษัท พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีโครงการขนาดใหญ่ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค ค่ายตามติดพิชิตแพทย์ ค่ายหมอยา ค่ายแสงเทียน ค่ายเพชรนครินทร์ ค่ายบอร์นทูบี ที่มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วกว่า 1 แสนคน รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์เพื่อสังคมอีกมากมาย โดยเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการแก่เยาวชนไทย อีกทั้งเป็น อีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป
ผู้นำทางด้านการจัดบริการทางศึกษาครบวงจร หนึ่งเดียวทางวิชาการ
เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
- มองเห็นศักยภาพและโอกาสของเยาวชน สร้างผลงานที่จุดกระแสและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการศึกษาไทย
- มีวิสัยทัศน์ก้าวล้ำคู่แข่งทั้งด้านการสร้างสรรค์และการบริการ
- มีการประสานงานกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นบูรณาการ
- มีเป้าหมายชัดเจน ที่สามารถวัดผลทางสถิติได้และนำมาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ไม่รู้จบ
เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการศึกษา
และเป็นผู้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดยั้งต่อการพัฒนาการให้บริการงานทางด้านการศึกษา อีกทั้งพยายามที่จะสรรสร้างรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ และทันต่อยุคสมัยอยู่เสมอ โดยมีเป้าวัตถุประสงค์หลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ มุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนในประเทศชาติได้รับการพัฒนาและต่อยอดในทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียม

สิ่งสำคัญสิ่งแรกเลย คือ เขาจะต้องรู้จักตัวตนของตนเอง ว่าเขาถนัดอะไร ชอบสิ่งไหน มีความฝันหรือเป้าหมายไปในทิศทางใด เพื่อให้เขาสามารถเดินตามความฝันของเขาได้อย่างถูกทาง โดยการให้เขาได้ทดลองเรียนรู้ ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางโดยตรง แล้วเขาก็จะสามารถรับรู้ได้ว่า สิ่งไหนคือตัวตนที่แท้จริงของเขา


อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ แรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายฝัน เราควรที่จะหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบข้างให้กับตัวเราเอง รวมทั้งครอบครัวควรให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่านตามความชอบและความถนัดที่แท้จริง ไม่ควรยัดเยียดสิ่งที่เราต้องการให้กับเขามากจนเกินไป เพราะเขาจะทำไปโดยขาดแรงบันดาลใจและความรักต่อสิ่งนั้นอย่างแท้จริง ยากต่อการประสบความสำเร็จในอนาคตของชีวิตได้
จิรวิวัฒน์ ดำนุ่น

 

 

  

 

 

 

ประธานกรรมการผู้จัดการ

พี่เจษฎ์
คุณเจษฎ์ จิรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและสารนิเทศ
"การทำนายอนาคตที่ดีที่สุด คือการสร้างมันขึ้นมา"

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.ธีระพงศ์ บุศรากูล
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวเอง"

รองผู้จัดการ

พี่ปาล์ม
คุณปรมินทร์ จ่าทอง
รองผู้จัดการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและระบบ
"สมัครค่ายก่อนได้เปรียบ"

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

พี่เตย
คุณธนิดา พลเยี่ยม
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
พี่พิมมี่
คุณพิมพ์ชนก พิทักษ์ธรรมคุณ
รองหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
"แบบ ดีกว่า บอก"
พี่ป็อป
คุณธิดาวรรณ ถาวรจิตต์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
"อุปสรรค..สอนให้อดทน ความยากจน..สอนให้พยายาม"
พี่ปอ
คุณอภิพันธ์ หมั่นเขตรวิทย์
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
"อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ"

ฝ่ายประสานงานและกิจกรรมพิเศษ

พี่ปุ้มปุ้ย
คุณวลัย อรุโณทัย
รองหัวหน้าฝ่ายประสานงานและกิจกรรมพิเศษ
"คนโง่ย่อมตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด เเละคนฉลาดย่อมตกเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่"

ฝ่ายกราฟฟิค&มัลติมีเดีย

พี่นอร์ธ
คุณนัฐพงศ์ แก้วแสงสุข
ฝ่ายกราฟฟิค&มัลติมีเดีย
"ทุกบทเรียนมีราคา แพงบ้างถูกบ้างคละเคล้ากันไป แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่ได้มา คือประสบการณ์ที่มีค่าไว้เตือนตน"

ฝ่ายสื่อสารสนเทศและโฆษณา

พี่นัท
คุณณัฐพล วงศ์ทอง
ฝ่ายสื่อสารสนเทศและโฆษณา
"ให้ประสบการณ์สอนคน ให้ความเป็นตัวตนสอนเรา"

ฝ่ายสื่อสารสนเทศโซเชียลออนไลน์

พี่อิน
คุณณัฐนนท์ วังปรีชา
ฝ่ายสื่อสารสนเทศโซเชียลออนไลน์
"ความหวังที่ไม่มีความเพียร ก็จะเป็นแค่ความสิ้นหวัง มาร่วมโครงการเข้าค่ายกันเถอะครับ"

--------------- อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ---------------