ข่าวสาร
จำนวนข่าวสารทั้งหมด 110 รายการ

ประกาศแล้ว! คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ (ดู : 4,458)

  วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ซึ่งเป็นพาร์ทที่มีคะแนน 30% และนำไปรวมกับคะแนนวิชาสามัญ 70% ที่ประกาศไปก่อน...

รับสมัครแพทย์ 5 ปี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) ประ... (ดู : 3,214)

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรี... (ดู : 864)

 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ปีการ...

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบโควต... (ดู : 1,045)

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา...

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเ... (ดู : 1,605)

  รับตรง 61 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 1/2 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual Program) ...

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ตารางแสดงการคัดเลือกแต่ล... (ดู : 1,859)

รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คำแนะนำการเข้าสมัครศึกษา 1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่...

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึ... (ดู : 700)

    การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงกา...

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโน... (ดู : 389)

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภททั่วไป ปีการศึกษ...

เกณฑ์การรับตรงคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิิดล 2561 (ดู : 2,135)

เปิดรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โครงการ...

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุรา... (ดู : 580)

 โครงการลูกสงขลานครินทร์ รอบ1/2 เปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ...

ธรรมศาสตร์ ในระบบ TCAS 61 (ดู : 13,693)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสมหาวิทยาลัย 00500   รอบที่ 1  Portfolio สาย...

ม.เชียงใหม่ ในระบบ TCAS 61 (ดู : 18,045)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสมหาวิทยาลัย 00400   รอบที่ 1  Portfolio &nbs...

ไปที่หน้า